• Home
  • Vanuit de kerkenraad

Vanuit de kerkenraad

intro kerkenraad kleurTijdens de vergadering van de kerkenraad op woensdag 28 augustus zijn o.a. de volgende punten aan de orde geweest:
--Tot onze grote spijt heeft ouderling Els de Heer, om gezondheidsredenen, haar taak als wijkouderling neer moeten leggen. Ze deed het werk met plezier en grote inzet. Het kost haar dan ook moeite afscheid te moeten nemen, maar de eigen gezondheid gaat voor. Joop de Heer, met wie zij samen de wijk deelde, blijft het werk gewoon doorzetten.
--De startzondag. De voorbereidingen zijn in volle gang. We starten met een gezinsdienst, waarna er tijd is voor koffie en een gezellig praatje met elkaar. Daarna is er een ruim aanbod van allerlei activiteiten, waaronder het bereiden van de maaltijd die we als afsluiting met elkaar zullen houden.
Heeft u zich al aangemeld? Dat is wel nodig voor een goede voorbereiding!
--Op 14 september is de Open Monumentendag. Ook dan is de kerk open voor bezoekers die, eventueel met de paardentram, de kerk aandoen. Het orgel zal bespeeld worden, er is een doorlopende presentatie over de geschiedenis van de kerk en natuurlijk ontbreekt het kopje koffie niet.
--Enkele leden van de Algemene Kerkenraad zijn de afgelopen maanden bezig geweest de tekst van de plaatselijk regeling aan te passen aan de situatie zoals die nu functioneel is. In de plaatselijke regeling wordt de ambtelijke structuur / werkwijze van de kerkenraden beschreven.
Heeft u belangstelling dit document in te zien dan kunt u dit aangeven bij de scriba. Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u zich eveneens wenden tot de scriba of één van de leden van het moderamen. (te weten: ds. Baggerman, Leo van der Schelling, Henk Slappendel, Teus Hoogerwaard, Anita Lissenberg en Annemieke Ringoir)
--Binnenkort wordt er een start gemaakt met de invulling van het rooster van kerkdiensten voor 2021. Om onze lijst met gastpredikanten aan te passen / aan te vullen vragen wij u suggesties te doen voor namen van predikanten die wij eventueel op die lijst kunnen plaatsen. Het lijkt overbodig te noemen dat er rekening gehouden wordt met de reisafstand.
--Onze / Uw grootste zorg: In januari ontstaan er, in verband met het aftreden van diverse ouderlingen, een aantal vacatures. Dit naast de al bestaande vacatures!
Binnenkort zal u gevraagd worden namen te noemen van mensen van wie u denkt en verwacht dat een taak in de kerkenraad bij hen zal passen. Denkt u alvast met ons mee?