• Home
  • Bericht van de Algemene Kerkenraad

Bericht van de Algemene Kerkenraad

intro PKN KrimpenHet moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft samen met het moderamen van de kerkenraad van wijkgemeente De Wingerd besproken wat het voorgenomen vertrek van ds Groenendijk betekent voor de toekomst van de vier PKN wijkgemeenten in Krimpen aan den IJssel. 
Daarover hebben zij samen een brief opgesteld aan alle leden van de vier wijkgemeenten en andere betrokkenen.
De brief is hierna in zijn geheel opgenomen: 

intro PKN krimpen ALGEMENE KERKENRAAD
PROTESTANTSE GEMEENTE
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Postbus 70,
2920 AB Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel, 17 oktober 2019


Aan:
- Leden Algemene Kerkenraad
- Leden College van Kerkrentmeesters
- Leden Algemeen College van Diakenen
- Leden Wijkkerkenraden
- Gemeenteleden Wijkgemeenten
- Ministerie van Predikanten

Van:
- Moderamen Algemene Kerkenraad
- Moderamen wijkkerkenraad van de Wingerd

Betreft: toekomst Wingerd-gemeente

In vervolg op het bericht omtrent het vertrek van de wijkpredikant uit de Wingerd-gemeente is er op 10 oktober 2019 overleg geweest tussen de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en een kleine delegatie van de Wingerd-gemeente. Daarbij zijn niet alleen procedurele zaken die met het vertrek samenhangen aan de orde geweest, maar is ook de volgende kernvraag besproken: ontstaan er met het vertrek van de wijkpredikant mogelijkheden voor de Wingerd om nieuwe eigen keuzes te maken. Vertrekpunt hierbij was dat de uitgangspunten van ‘samen in de Ark’-beleid destijds vooral waren ingegeven door de financiële situatie van de Protestantse Gemeente Krimpen.

Het 'vrijvallen' van een predikantstraktement vindt plaats geruime tijd na de eerder gemaakte beleidskeuzes en de omstandigheden zijn nadien veranderd. Er ontstaat wellicht ruimte voor andere keuzes. Welke gedachten leven daarbij, o.a.:

- wijkgemeenten moeten in de toekomst 'de eigen broek ophouden', dus zolang keuzes daarbinnen vallen is er veel mogelijk;

- dit geeft in beginsel de mogelijkheid voor de Wingerd om in het eigen gebouw te blijven;

- pastorale invulling via interim-predikant, nieuwe predikant (van circa 0,5 fte), kerkelijk werker;

- het gesprek tussen Ark en Rank is tot dusverre erg gericht geweest op het fusieproces tussen deze twee gemeenten. De positie van de Wingerd-gemeente in het Arkgebouw is nog niet aan de orde geweest.

Verdere overwegingen zijn dat het Wingerd-gebouw in de gesprekken met de gemeente moeilijk verkoopbaar (b)lijkt. Investeringen in het gebouw zullen de komende jaren bescheiden zijn en alleen gericht op instandhouding. Daarbij kan vooralsnog een scope van circa vijf jaar worden aangehouden. Het gebouw zal dan niet heel veel minder waard zijn dan nu. Bij het nieuwe Ark-gebouw zal er voor een extra kerkzaal een additionele investering nodig zijn ten opzichte van de tot dusverre uitgewerkte plannen, terwijl het bovendien de vraag is of het tegelijkertijd houden van twee diensten in hetzelfde gebouw een oplossing is die nastrevenswaardig is.

Het Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft over deze ontwikkelingen gesproken op 14 oktober 2019 en het Moderamen van de Wingerd overlegde op 16 oktober 2019.

Het Moderamen van de Algemene Kerkenraad staat open voor nader onderzoek naar een perspectief waarbij de Wingerd-gemeente de komende jaren in het Wingerdgebouw blijft en waarbij de Ark en Rank-gemeente zich kunnen richten op integratie tussen de beide gemeenten in het Ark-gebouw. Ook heeft het Moderamen onderkend dat er nogal wat beleidsmatige consequenties aan zo’n nieuw perspectief verbonden zijn. En met name dat er nogal wat rekenwerk nodig is om de financiële consequenties in kaart te brengen. De voorzitter van het College van Kerkrentmeesters heeft zich bereid verklaard dergelijke berekeningen tot stand te doen brengen.

Consequentie van het bovenstaande is dat de werkgroep samenwerking Ark/Rank/Wingerd on hold is gezet. Dit geldt ook voor de verkoopactiviteiten van het Wingerd-gebouw. De voorbereidingen van de aanpassing van het Ark-gebouw gaan uiteraard voluit door.

Het Moderamen van de Wingerdgemeente is verheugd over deze ontwikkeling.

Let wel: het bovenstaande is nog geen voldragen en afgerond besluit, maar een verkenning van een mogelijkheid.

Het Moderamen van de Algemene Kerkenraad
Gert Tissink, voorzitter

Het Moderamen van de Wingerd
Dik Braam, voorzitter