• Home
 • Avond uitzending zondag 10 mei

Avond uitzending zondag 10 mei

de RankDe avonddiensten vervallen de komende tijd.
Wel is er een uitzending van de kerkomroep.nl  vanaf 18.30uur waarin een van onze predikanten een meditatie, gebed en muziek verzorgt. 
Vanavond is de uitzending vanuit  de Rank.

De uitzending van zondagavond 10 mei wordt verzorgd door ds. G. den Hartogh.
U kunt deze dienst beluisteren via kerkomroep.nl  via deze link: Rank vanaf 18.30uur of op een later tijdstip.

Een volledige tekst van deze uitzending, inclusief de liedteksten vindt u bij LEES VERDER

LITURGIE AVONDDIENST ARKRANK / IJSSELDIJKKERK ZONDAG 10 MEI 2020

Voorganger / samensteller van deze dienst: dr Gert den Hartogh
Voor de dienst: Man van Smarten (https://www.youtube.com/watch?v=vFrSDjMaISE)

Man van smarten, Lam van God
Diep veracht, verguisd
Onze straf, de toorn van God
Droeg Jezus aan het kruis

Vals beschuldigd, bleef Hij stil
Ondanks spot en hoon
Boog Hij voor zijn Vaders wil
Droeg Hij de doornenkroon

O dat ruwe kruis, mijn redding
Waar uw liefde mij overspoelt
Heel mijn ziel roept uit: Halleluja
Eer, aanbidding voor uw Naam

Om ons te redden van de dood 
Is Jezus afgedaald
En zelfs voor wie Hem kruisigden
Heeft Hij de prijs betaald

O dat ruwe kruis, mijn redding
Waar uw liefde mij overspoelt
Heel mijn ziel roept uit: Halleluja
Eer, aanbidding voor uw Naam

U vergeeft mijn schuld
Wast mijn zonden af
Door het kostbaar bloed dat mijn Jezus gaf
Nee, de zondevloek kleeft niet meer aan mij
Wie de Zoon bevrijdt
Die is waarlijk vrij!

U vergeeft mijn schuld
Wast mijn zonden af
Door het kostbaar bloed dat mijn Jezus gaf
Nee, de zondevloek kleeft niet meer aan mij
Wie de Zoon bevrijdt
Die is waarlijk vrij!

O dat ruwe kruis, mijn redding
Waar uw liefde mij overspoelt
Heel mijn ziel roept uit: Halleluja
Eer, aanbidding voor uw Naam

Kijk, de steen is weggedaan
En kijk, het graf is leeg
Halleluja, prijs zijn Naam
Gods Zoon is opgestaan!

O dat ruwe kruis, mijn redding
Waar uw liefde mij overspoelt
Heel mijn ziel roept uit: Halleluja
Eer, aanbidding voor uw Naam

O dat ruwe kruis, mijn redding
Waar uw liefde mij overspoelt
Heel mijn ziel roept uit: Halleluja
Eer, aanbidding voor uw Naam
Eer, aanbidding voor uw Naam

 1. Woord van welkom
 2.  Intochtslied: Ps. 68: 1 en 10 (OB) https://www.youtube.com/watch?v=zaipmu5XsM4

De HEER zal opstaan tot den strijd;
Hij zal Zijn haters, wijd en zijd,
Verjaagd, verstrooid, doen zuchten;
Hoe trots Zijn vijand wezen moog',
Hij zal voor Zijn ontzagg'lijk oog,
Al sidderende vluchten.
Gij zult hen, daar G' in glans verschijnt,
Als rook en damp, die ras verdwijnt,
Verdrijven en doen dolen.
't Godd'loze volk wordt haast tot as;
't Zal voor Uw oog vergaan, als was,
Dat smelt voor gloênde kolen.

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

 1. Stil gebed
 2. Bemoediging & Groet
 3. Loflied: O hoofd vol bloed en wonden (https://www.youtube.com/watch?v=KfUHGIJ6cQs)

O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon,
o hoofd zo wreed geschonden,
uw kroon een doornenkroon,
o hoofd eens schoon en heerlijk
en stralend als de dag,
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!
Ik groet U vol ontzag.

Wanneer ik eens moet heengaan
ga Gij niet van mij heen
laat mij dan niet alleen gaan
niet in de dood alleen.
Wees in mijn laatste lijden,
mijn doodsangst, mij nabij.
O God, sta mij terzijde,
die lijdt en sterft voor mij.

 1. Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 2. Lezing uit de Bijbel: I Johannes 1: 5-10 08. Lied: God enkel licht (https://www.youtube.com/watch?v=J1UPrwNJcjQ)

God enkel licht,
wiens aangezicht,
zo blinkend is van luister.
Ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn,
vervallen aan het duister.

Heer, waar dan heen,
tot U alleen,
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon,
heeft tot Uw troon,
de weg ons weer ontsloten.

Ja, amen, ja,
op Golgotha,
stierf Hij voor onze zonde.
Zijn schuldloos bloed,
maakt alles goed
en reinigt ons van zonde.

 1. Lezing uit de Bijbel: Genesis 9: 1-7
 2. VERKONDIGING, n.a.v. het thema ‘Bloed…’
 3. Lied 578 (https://www.youtube.com/watch?v=pDdO2dBpAL8)

O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de Prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.

Bewaar mij dat ik roemen zou
dan in mijn Heren Christus dood.
Al wat ik anders noemen zou
is niets bij dit mysterie groot.

O angst en liefde, ondereen
vermengd als water en als bloed,
zij wijzen naar het wonder heen
van Hem die op de aarde boet.

Het rode bloed, zijn koningskleed
bedekt het schandelijke kruis,
dat wordt door alles wat Hij leed
de levensboom van 't paradijs.

En door zijn dood en door zijn bloed
is nu de wereld dood voor mij.
Ik ben gestorven, maar voorgoed
van heel de dode wereld vrij.

De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

 1. Geloofsbelijdenis
 2. Lied: ‘k Heb geloofd en daarom zing ik (https://www.youtube.com/watch?v=SAvLYw9hjZY)

‘k Heb geloofd en daarom zing ik
daarom zing ik van gena,
van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht,
Lam Gods dat de zonde wegneemt,
lam van God, voor ons geslacht

Ja, 'k geloof en daarom zing ik
daarom zing ik U ter eer,
's werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer.
Zoon van God en Zoon van mensen,
o kom spoedig in Uw kracht.
op de hemelwolken weder.
Kom Heer Jezus, kom, ik wacht

 1. Dankzegging en voorbeden
 2. Slotlied: Daar is kracht in het bloed (https://www.youtube.com/watch?v=nMFtGE1vdZQ)

Wilt u van zonde en schuld zijn verlost
Daar is kracht in het bloed
Daar is kracht in het bloed
Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost
Daar is kracht in het bloed van het Lam

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam

Kom dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U
Daar is kracht in het bloed
Daar is kracht in het bloed
Hoort naar zijn woord en gelooft in Hem nu
Daar is kracht in het bloed van het Lam

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam

 1. Uitzending en zegen
 2. Lied: O Haupt voll Blut und Wunden (https://www.youtube.com/watch?v=qThP5zBIYPg)

O Haupt voll Blut und Wunden,
Voll Schmerz und voller Hohn,
O Haupt, zum Spott gebunden
Mit einer Dornenkron',
O Haupt, sonst schön gezieret
Mit höchster Ehr' und Zier,
Jetzt aber höchst schimpfieret:
Gegrüßet sei'st du mir!

Du edles Angesichte,
Davor sonst schrickt und scheut
Das große Weltgewichte,
Wie bist du so bespeit!
Wie bist du so erbleichet!
Wer hat dein Augenlicht,
Dem sonst kein Licht nicht gleichet,
So schändlich zugericht't?

Uit: Matthäus-Passion, BWV 244 (Johann Sebastian Bach), uitgevoerd door het Philharmonia Orchestra & Philharmonia Choir o.l.v. Otto Klemperer (1962)

Slotmuziek uit de film ‘The Gospel of John’ (Het Evangelie van Johannes)